GDPR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré máme o danej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, pre aké účely jej osobné údaje využívame. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutej osobe poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujú iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadajú elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné. Sme povinní zabezpečovať presnosť, úplnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, ktoré máme o dotknutej osobe k dispozícii.

Právo na výmaz (na zabudnutie) 

Dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napr. ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali. Právo na výmaz však nie je absolútnym právom. Ak existuje povinnosť, ktorá výmazu bráni, nie sme povinní žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností je dotknutá osoba oprávnená nás požiadať, aby sme nepoužívali jej osobné údaje. Napr. v prípade, že jej osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje už nepotrebujeme využívať.

Právo na prenos osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytla, a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (napr. pri zmene poskytovateľa určitej služby). Sme povinní na základe žiadosti umožniť prenos údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré sme získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovávanie a dotknutá osoba podá námietku, nebudeme osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, kedy osobné údaje spracovávame na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o dotknutých osobách spracúvali.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Ďakujeme, že ste sa oboznámili s týmto prehlásením.

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Váš INGMETAL tím

Späť na hlavnú stránku