Všeobecné obchodné podmienky

Ing. Alexander Pivovarník – INGMETAL
Platné a účinné od: 1. 2. 2019

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Dodávateľom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie pri poskytovaní služieb podnikateľ Ing. Alexander Pivovarník – INGMETAL s miestom podnikania:

Protifašistických bojovníkov 7, 080 01 Prešov, SLOVENSKO,
IČO: 10742573,
IČ DPH: SK1020741909,
(ďalej len Dodávateľ alebo INGMETAL)

2. Odberateľom sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zákazník Dodávateľa pri poskytovaní služieb.

3. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú všetky obchodné vzťahy so zákazníkmi INGMETALu založené zmluvami, ktorých predmetom je poskytnutie služby spoločnosťou INGMETAL, a to najmä v postavení Predávajúceho alebo Zhotoviteľa. Poskytovaním služieb pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok je najmä predaj a/alebo dodanie hnuteľných vecí vykonanie diela a/alebo dodanie iných služieb (ďalej len „Tovar” alebo „Dielo“ alebo „predmet plnenia“) bez ohľadu na to, či Tovar alebo Dielo Dodávateľ vyrába vo vlastnej réžii alebo ho kupuje od subdodávateľov.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky majú prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo obdobnými podmienkami, Odberateľa. Ustanovenia akýchkoľvek odlišných, protichodných alebo dodatočných Všeobecných obchodných podmienok alebo obdobných podmienok Kupujúceho alebo Objednávateľa, sa použijú a budú tvoriť súčasť zmluvy iba v prípade, že s tým Dodávateľ prejavil súhlas v písomnej forme.

5. Akékoľvek individuálne dohody, odchylné od úpravy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, uzavreté v jednotlivých prípadoch medzi Dodávateľom a Odberateľom majú prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami iba v prípade, ak boli písomne dohodnuté obomi zmluvnými stranami.

6. Použitie týchto obchodných podmienok, alebo ich jednotlivých ustanovení možno vylúčiť alebo ich nahradiť iba dohodou oboch zmluvných strán v písomnej podobe.

7. Uzatvorením písomnej zmluvy, v ktorej zmluvné strany dohodnú aplikáciu týchto všeobecných obchodných podmienok, sa nahrádzajú všetky predchádzajúce dojednania, záväzky a dohovory vo vzťahu k predmetu zmluvy.

II. UZATVORENIE ZMLUVY

1. V písomnej forme je zmluva uzatvorená podpisom oboch zmluvných strán na tej istej listine, alebo za sebou idúcich očíslovaných stranách, ktoré tvoria jednu listinu a ktoré sú každá parafované v spodnej časti strany obidvoma zmluvnými stranami.

2. Zmluva môže byť uzatvorená aj formou odoslania objednávky Odberateľom a prijatia (potvrdenia) objednávky zo strany INGMETALu/Dodávateľa a to osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Odoslaním objednávky Odberateľ súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Objednávka je Dodávateľom prijatá a zmluva uzavretá, ak je ním v lehote 3 pracovných dní od doručenia potvrdená a to osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. V uvedenej lehote je objednávka neodvolateľná. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže Odberateľ objednávku zrušiť za podmienky, že ju Dodávateľ už skôr neprijal.

3. Objednávka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
– Obchodné meno alebo názov a identifikačné číslo Odberateľa
– Fakturačná adresa Odberateľa
– Dodacia adresa
– Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy
– Navrhované platobné podmienky
– Navrhované dodacie podmienky
– Navrhovaný dátum dodania
– Meno osoby oprávnenej konať za Odberateľa vystavujúcej objednávku, telefónny kontakt a elektronickú adresu Odberateľa.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

1. Zmluvou sa najmä Dodávateľ ako predávajúci zaväzuje dodať Odberateľovi ako kupujúcemu Tovar a Odberateľ ako kupujúci sa zaväzuje zaplatiť mu za dodanie zmluvou dohodnutú cenu, alebo Dodávateľ ako zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Odberateľa ako objednávateľa Dielo a Odberateľ ako objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za vykonanie diela zmluvou dohodnutú cenu.

2. V prípade, ak je predmetom plnenia dodanie služieb alebo tovaru, Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do dňa uzatvorenia zmluvy všetky Dodávateľom požadované údaje a špecifikácie na dodanie služieb alebo foriem, a to najmä úplné a bezchybné:
– CAD dáta finálneho produktu (ktorý má byť vyrobený/lisovaný vo forme) vo formáte.stp, .iges alebo .x_t (PARASOLID),
– dokumentáciu k lisu, v ktorom sa bude forma používať,
– materiálové vlastnosti formy,
– údaje o materiáli (EPS / EPP) vrátane údajov o jeho hustote a zmrštení,
– údaje o konfigurácii nástroja vo vzťahu k strane plnenia,
– technickú špecifikácia nástrojov (štandard, monoblok, zábeh, dýzovanie, povrchová úprava a textúry),
– rozmery tesniacich, vodiacich a pripojovacích komponentov,
– prípadne iné technické informácie potrebné k výrobe tovaru alebo pre poskytnutie služby.

3. Finálna 3D konštrukcia (3D dáta) nie je súčasťou predmetu plnenia a nie je zahrnutá v cene. Na požiadanie poskytne Dodávateľ Odberateľovi po dokončení konštrukcie objednaného Tovaru a zaplatení celej kúpnej ceny všeobecné výkresy s náhľadom vo formáte .pdf.

4. Odberateľ je zodpovedný za kontrolu nasledovného: technické parametre objednaného Tovaru, presnosť lisu, nosnosť a tuhosť rámov lisu (zaťaženie lisu v procese lisovania), zásobovanie médiami/priemery napájacieho vedenia (vody, pary, vzduchu, vákua) k nástroju. Preskúmanie týchto parametrov Dodávateľom nie je súčasťou predmetu plnenia a nie je zahrnuté v cene.

5. Cenové a iné ponuky Dodávateľa sa môžu meniť a poskytujú sa nezáväzne až do času uzatvorenia dohody o predmete a cene plnenia. Platí to aj v prípade, ak Dodávateľ poskytol Odberateľovi akúkoľvek technickú dokumentáciu a čiastkové návrhy riešení. Ponuky podľa predchádzajúcej vety sa nepovažujú za návrhy na uzatvorenie zmluvy.

6. Na údaje, riešenia a predmety uvedené v predchádzajúcom bode si Dodávateľ vyhradzuje autorské a vlastnícke práva.

IV. DOBA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

1. Ak nie je dohodnuté inak, Tovar sa považuje za dodaný alebo Dielo za vykonané jeho odovzdaním Odberateľovi. Ak zmluva určuje odoslanie predmetu plnenia Odberateľovi, Tovar sa považuje za dodaný jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Odberateľa na dodaciu adresu uvedenú v zmluve/objednávke.

2. Odberateľ nie je oprávnený požadovať plnenie predmetu zmluvy pred uplynutím dohodnutého dátumu dodania. Dodávateľ je oprávnený dodať predmet zmluvy aj pred dohodnutým dátumom dodania a Odberateľ je povinný predmet zmluvy prevziať.

3. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, začne Dodávateľ pracovať na plnení predmetu zmluvy až po zaplatení zálohy a odovzdaní kompletných a bezchybných podkladov pre plnenie predmetu zmluvy podľa ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok (Článok III. bod 2 všeobecných obchodných podmienok) o dobu omeškania s jej zaplatením sa predlžuje dohodnutá doba predmetu plnenia.

4. V prípade zásahu vyššej moci alebo inej skutočnosti, ktorá nastala nezávisle od vôle Dodávateľa (napr. živelná pohroma, vojna a podobne), sa primerane predlžuje doba plnenia zmluvy o dobu trvania takejto skutočnosti a dobu potrebnú na prekonanie jej dôsledkov (článok XII. Vyššia moc všeobecných obchodných podmienok).

5. Dodávateľ je oprávnený odoprieť plnenie zmluvy bez toho, aby porušil svoje zmluvné povinnosti, ak je Odberateľ v omeškaní so splnením akéhokoľvek splatného záväzku voči Dodávateľovi vzniknutého z akéhokoľvek dôvodu, teda napr. aj splatného záväzku vzniknutého z inej zmluvy než z tej, ktorá je predmetom daného plnenia. Pokiaľ nedôjde k inej dohode, Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením o dobu, po ktorú trvá porušenie zmluvnej povinnosti Odberateľom.

V. CENA

1. Cena predmetu plnenia je vždy dohodnutá v uzatvorenej zmluve. Cena môže byť dohodnutá na základe cenovej ponuky Dodávateľa k podkladom v dopyte od Odberateľa. V prípade nekompletných podkladov v dopyte je cena upresnená Dodávateľom po získaní kompletných a bezchybných podkladov od Odberateľa.

2. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, cena predmetu plnenia nezahŕňa DPH. K cene predmetu plnenia sa pripočíta DPH v platnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov.

3. V prípade, že dôjde k zmene alebo úprave predmetu plnenia, zmluvné strany dohodnú aj novú cenu predmetu plnenia.

4. Ak po uzavretí zmluvy vyjdú najavo okolnosti, ktoré neboli Dodávateľovi známe pri uzavretí zmluvy a ktoré ovplyvňujú rozsah alebo spôsob predmetu plnenia, zmluvné strany dohodnú novú cenu predmetu plnenia. V prípade, ak k dohode o novej cene nedôjde a zmluvné strany písomne nepotvrdia, že platí pôvodná zmluva, pôvodná zmluva sa ruší.

5. Ak Odberateľ žiada o dodatočné zmeny po zaradení predmetu plnenia do výrobného plánu Dodávateľa a započatí prác na predmete plnenia, Dodávateľ má právo navýšiť cenu predmetu plnenia o dodatočné náklady súvisiace s požadovanou zmenou, refundáciu už vykonaných prác, použitého materiálu a zmeniť termín dodania. Zmena termínu dodania predmetu plnenia zo strany Dodávateľa nie je v takom prípade porušením zmluvy.

6. Odberateľ nie je oprávnený započítať oproti cene akékoľvek svoje pohľadávky.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na cenu predmetu plnenia vystaví Dodávateľ Odberateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

2. Ak nie je dohodnuté inak, vzniká Dodávateľovi uzatvorením zmluvy právo na zaplatenie zálohy vo výške 100 % z ceny predmetu plnenia. Záloha je splatná do 5 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Na zálohu vystaví Dodávateľ Odberateľovi zálohovú faktúru.

3. Platba sa uhradí na účet Dodávateľa , ktorý je uvedený na faktúre. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi faktúru v lehote splatnosti dohodnutej v zmluve alebo uvedenej vo faktúre. Lehotou splatnosti sa rozumie čas od vystavenia faktúry po posledný možný dohodnutý deň pripísania ceny predmetu plnenia na účet Dodávateľa. Deň vystavenia faktúry je zhodný s dňom odoslania faktúry. Cena predmetu plnenia zmluvy sa pokladá za uhradenú v okamihu, kedy je pripísaná na účet Dodávateľa.

4. V prípade nedodržania platobných podmienok má Dodávateľ právo vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania vo výške 0,05 % zo sumy, so zaplatením ktorej je Odberateľ v omeškaní. Omeškanie s platením akejkoľvek faktúry oprávňuje Dodávateľa pozastaviť dodávku predmetu plnenia až do doby zaplatenia omeškaných platieb.

5. Úhrada ceny musí byť uskutočnená spôsobom a v termínoch stanovených v zmluve, vo faktúre alebo v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Dodávateľ má právo dodať predmet plnenia až po pripísaní ceny predmetu plnenia na účet Dodávateľa. V prípade, ak Dodávateľ dodá Odberateľovi tovar pred zaplatením celej kúpnej ceny, zostáva tovar vo vlastníctve Dodávateľa až do času zaplatenia celej kúpnej ceny.

6. Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu tovaru Odberateľovi sú zahrnuté v cene predmetu plnenia.

7. Pokiaľ Dodávateľ zistí, že je Odberateľ platobne neschopný (insolventný), obzvlášť pokiaľ zistí, že bol voči Odberateľovi podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, že na majetok Odberateľa bol vyhlásený konkurz, že Dodávateľ je v likvidácii, alebo že má Odberateľ voči Dodávateľovi dlhy po lehote splatnosti, alebo že je voči iným svojím veriteľom v omeškaní s úhradou o viac než 60 dní, je Dodávateľ oprávnený pozastaviť dodávky alebo okamžite odstúpiť od zmluvy rovnako ako od doposiaľ nesplnených dielčích zmlúv a požadovať úhradu realizovaných dodávok, resp. ich častí. V prípade, ak Odberateľ požadovanú cenu neuhradí v lehote 3 dní od obdržania faktúry, má právo Dodávateľ na zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny dodaných a neuhradených dodávok.

VII. DOPRAVA, PRENOS RIZIKA

1. Dodatočné náklady plynúce zo špeciálnych požiadaviek Odberateľa na prepravu, t.j. pokiaľ má preprava prebehnúť akokoľvek inak, než je štandardne zabezpečovaná Dodávateľom, vrátane dodatočných nákladov ako sú zmena trasy, náklady na skladovanie, balenie, pripoistenie a podobne, znáša Odberateľ.

2. Dodávateľ znáša riziko spojené s poškodením predmetu plnenia do momentu jeho odovzdania Odberateľovi. Ak zmluva určuje odoslanie predmetu plnenia Odberateľovi, Dodávateľ znáša riziko spojené s poškodením predmetu plnenia do momentu jeho odovzdania prvému dopravcovi.

3. V prípade, ak právny vzťah medzi Dodávateľom a Odberateľom obsahuje medzinárodný prvok, zmluvné strany si dohodnú dodacie podmienky podľa INCOTERMS 2010, ak tieto podmienky nebudú dohodnuté, pre vzťahy s medzinárodným prvkom sa bude aplikovať pravidlo DAP.

VIII. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Dodávateľ si vyhradzuje, že vlastnícke právo k predmetu plnenia na základe zmluvy s Odberateľom prechádza na Odberateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2. V prípade, ak je Odberateľ vlastníkom vecí, na ktorých sa na základe zmluvy o dielo realizujú úpravy, opravy, modifikácie alebo textúrovania, Dodávateľ nie je povinný tieto veci a dielo odovzdať Odberateľovi do času, kým nie je uhradená celá kúpna cena, alebo kým nie je zabezpečená jej úhrada iným spôsobom.

IX. ZÁRUKA

1. Dodávateľ poskytuje na ním vyrobený Tovar záruku v trvaní 1 roka, ak nie je dohodnuté inak. Uvedené sa nevzťahuje na úpravy, opravy, modifikácie alebo textúrovanie Tovaru iného než vyrobeného Dodávateľom.

2. Zodpovednosť Dodávateľa za vady a záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia predmetu plnenia, ktoré vznikli obvyklým používaním, údržbou alebo opravou predmetu plnenia v rozpore s dokumentáciou alebo všeobecnými zásadami používania, alebo inými neodbornými zásahmi zo strany Odberateľa alebo tretích osôb vrátane neautorizovaných servisov, v dôsledku externého poškodenia predmetu plnenia z akéhokoľvek dôvodu, najmä však v dôsledku:
– nesprávneho nastavenia lisu a použitých nevhodných parametrov pre tlak a teplotu/vodu/paru/vákuum v rozpore
s pokynmi výrobcu lisu;
– poruchy lisu alebo jeho neodbornej obsluhy a údržby v rozpore s pokynmi výrobcu;
– použitia nekvalitnej alebo nevhodnej suroviny, vody, pary alebo vzduchu;
– nevhodnej alebo nedostatočnej údržby foriem;
– násilného otvorenia formy alebo neodbornej manipulácie počas lisovacieho procesu;
– kolízie/nabúrania formy alebo nesprávnej manipulácie;
– modifikácie pôvodnej konštrukcie bez predchádzajúceho súhlasu Dodávateľa
(pozri tiež Prílohu 1 všeobecných obchodných podmienok).

X. REKLAMÁCIE

1. Dodávateľ zodpovedá Odberateľovi za ním zavinené vady v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pokiaľ nie je v zmluve alebo týchto všeobecných obchodných podmienkach dohodnuté inak.

2. Odberateľ je povinný bezodkladne informovať Dodávateľa najmä o termíne a výsledkoch testovania formy a prípadnú vadu/nezhodu doložiť všetkými relevantnými podkladmi.

3. Odberateľ nie je oprávnený nechať vady opraviť u inej osoby bez písomného súhlasu Dodávateľa.

4. Ak sa reklamácia Odberateľa ukáže ako neoprávnená, Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa náhradu všetkých vzniknutých nákladov, najmä nákladov na opravu, vrátane dopravy, nákladov na prácu a materiál.

5. Dodávateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nevhodných podkladov poskytnutých Odberateľom.

XI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Odberateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na realizáciu predmetu plnenia, a to najmä:
a) najneskôr pri uzatvorení zmluvy Dodávateľovi odovzdať alebo zabezpečiť odovzdanie podkladov a údajov potrebných pre plnenie predmetu zmluvy,
b) poskytovaním pripomienok a odpovedí k prípadným návrhom riešenia predmetu plnenia, a to písomne (najmä e-mailom), najneskôr do 24 hodín od žiadosti Dodávateľa.

2. V prípade, ak Odberateľ pripomienky podľa bodu 1. písmena b) tohto článku včas nedodá, je Dodávateľ oprávnený dodať predmet plnenia Odberateľovi v takom stave, v akom mu ich zaslal na pripomienkovanie alebo na predĺženie termínu dodania predmetu plnenia, ktoré v takom prípade nie je porušením zmluvy. Dodávateľ má právo na refundáciou nákladov súvisiacich so vzniknutými prestojmi.

3. Dodávateľ je oprávnený poveriť vykonaním predmetu plnenia aj iný subjekt alebo viac subjektov.

4. Odberateľ je povinný pre realizáciu predmetu plnenia zabezpečiť ako podklad dokumentáciu a údaje potrebné na vykonanie predmetu plnenia a umožniť Dodávateľovi získanie ďalších podkladov od koncového zákazníka. Ak nie je dohodnuté inak, touto dokumentáciou sa rozumie najmä – pozri Článok III. Bod 2 všeobecných obchodných podmienok.

5. V prípade, že Dodávateľ po preskúmaní predloženej dokumentácie podľa bodu 4. zistí, že pre predmet plnenia sú nevyhnutné ďalšie podklady alebo doplnenie existujúcich podkladov (ďalej len dodatočné podklady), má právo o tieto dodatočné podklady požiadať Odberateľa. Odberateľ je povinný poskytnúť dodatočné podklady v lehote, ktorú určí Dodávateľ. V prípade prekročenia danej lehoty na poskytnutie dodatočných podkladov má Dodávateľ právo predĺžiť dodací termín predmetu plnenia.

6. Dodávateľ nezodpovedá za správnosť dokumentácie poskytnutej Odberateľom a nie je povinný preskúmať správnosť odovzdanej dokumentácie, pokiaľ nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak.

XII. VYŠŠIA MOC

1. Strany budú zbavené svojej zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie svojich zmluvných záväzkov, ak by toto nesplnenie bolo spôsobené okolnosťami vyššej moci, ale nie obmedzené len na: požiar, záplava, zemetrasenie, vojna, občianske nepokoje, rozkaz alebo rozhodnutie vlády. V tomto prípade sa čas plnenia zmluvných záväzkov predlžuje o obdobie, ktoré je rovnaké ako obdobie, počas ktorého takéto okolnosti pretrvávajú.

2. Zmluvná strana, pre ktorú nebolo možné splniť záväzky vyplývajúce zo zmluvy, je povinná písomne informovať druhú stranu o začiatku a zániku vyššie uvedených okolností.

3. Ak vyššie uvedené okolnosti trvajú dlhšie ako šesť mesiacov, každá strana bude mať právo odmietnuť ďalšie plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a v tomto prípade žiadna strana nebude mať právo požadovať náhradu prípadných strát od druhej strany.

XIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Dodávateľ má právo odstúpiť od všetkých existujúcich zmlúv uzatvorených s Odberateľom, pokiaľ sa Odberateľ dostane do omeškania s platením akéhokoľvek záväzku Dodávateľovi o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. V tomto prípade má Dodávateľ právo vyúčtovať Odberateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo sumy, s úhradou ktorej je Odberateľ v omeškaní. Tým nie je dotknuté právo Dodávateľa na náhradu škody vrátane ušlého zisku, a to najmä pokiaľ ide o vynaložené náklady na rozpracovanú výrobu a hodnotu hotových výrobkov.

2. Ak po uzatvorení zmluvy dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany Odberateľa, Odberateľ sa zaväzuje nahradiť Dodávateľovi škodu vrátane ušlého zisku, a to najmä refundovať Dodávateľovi všetky vykonané práce, použitý materiál a následné škody, ktoré Dodávateľovi vznikli výpadkom vo výrobe.

XIV. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rovnako i príslušnými normami Európskej únie, najmä podľa Nariadenia (EU) 2016/679, t.j. všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Odberateľ dáva súhlas na spracúvanie, použitie a sprostredkovanie jeho osobných údajov v rozsahu tvorby, existencie a realizácie zmluvných vzťahov a súvisiacich vzťahov.

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami vzniknuté na základe zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok sa riadia ustanoveniami Slovenského Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými slovenskými právnymi predpismi.

2. Zmluva uzatvorená písomne môže byť menená či doplňovaná len písomne.

3. Zánik zmluvy sa nedotýka nárokov strán na zmluvné pokuty vyplývajúce zo zmluvy či týchto všeobecných obchodných podmienok.

4. Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok či zmluvy sa nedotýka ostatných ich ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné.

XVI. RIEŠENIE SPOROV

Všetky spory vznikajúce z právnych vzťahov podľa týchto podmienok a v súvislosti s nimi, ktoré sa nepodarí odstrániť rokovaním medzi zmluvnými stranami do 60 dní od vzniku sporu, budú rozhodnuté s konečnou platnosťou príslušným súdom v Slovenskej republike.

XVII. ZÁVÄZNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovom sídle Dodávateľa www.ingmetal.sk. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za to, ak Odberateľ sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami riadne neoboznámil.

PRÍLOHA 1

Preventívna údržba foriem na výrobu výliskov z EPS a EPP

1. Frekvenciu údržby foriem ovplyvňujú predovšetkým:
1.1. kvalita a nasýtenie vodnej pary,
1.2. kvalita vody v chladiacom systéme, jej pravidelná výmena a čistota,
1.3. kvalita a zvyšková prašnosť základnej vstupnej suroviny,
1.4. odborná manipulácia s formou a jej montáž na lis,
1.5. odborné nastavenie lisu preškoleným personálom,
1.6. riadne servisovaný a udržiavaný lis v súlade s predpismi výrobcu lisu.

2. Frekvencia vizuálnej kontroly a preventívnej údržby foriem (v cykloch)

3. Údržba a odporúčania:
3.1. Vizuálne kontrolujte formy kvôli nečistotám, usadenine/zavápneniu alebo zvyškovému materiálu.
3.2. Čistite formy mäkkým plastom, tvrdým drevom, prúdom vody s vysokým tlakom alebo suchým ľadom.
3.3. Kontrolujte všetky skrutkové spoje a v prípade potreby ich utiahnite.
3.4. Kontrolujte chladiaci had v lise (tesnosť, dýzy, čistota).
3.5. V chladiacom systéme používajte mäkkú alebo upravovanú vodu.
3.6. Kontrolujte tyče vyhadzovačov (jemné namazanie).
3.7. Kontrolujte prírubové dosky (styčná plocha, pravidelná výmena tesnenia na parnej komore lisu kvôli únikom pary).
3.8. Zabezpečte pravidelný a odborný servis lisovacích strojov a nástrojov.
3.9. Nastavte dobehy a dorazy foriem na lise tak, aby sa forma prudko neotvárala ani nezatvárala.
3.10. Vyhnite sa nárazom pri manipulácii s formou.
3.11. Neotvárajte formu násilím.
3.12. Nezatvárajte formu s čiastočne vysunutými výliskami.
3.13. Pre prácu s formou a jej údržbu používajte vhodné náradie.
3.14. Nepoužívajte tvrdé alebo ostré nástroje (skrutkovače, kladivá, nože na akomkoľvek činnom povrchu formy).
3.15. Nenechajte žiadne náradie, spojovací materiál ani čokoľvek iné vo vnútri formy.
3.16. Nerobte žiadne zmeny alebo úpravy formy bez predchádzajúcej konzultácie s výrobcom formy.